Strokovni aktivi

Matematika

Aktiv profesorjev matematike: mag. Jaka Erker, Vinko Horvat, Klavdija Erhartič, Slavka Žmaucar (vodja aktiva), mag. Andreja Kramar, mag. Mojca Novoselec, Valentina Potočnik (nadomešča Matjaž Vuherer).

Za predstavitev matematike kliknite na spodnjo sliko.

Opredelitev matematike

Matematika je za človeštvo izredno pomembna veda, ima pa tudi pomembno mesto v življenju vsakega pozameznika.

Osnovni objekti matematike so naravna števila, točke, premice, enostavni geometrijski liki in preslikave (funkcije). Te objekte matematika povezuje, jih bogati, posplošuje in tako pride do bolj zapletenih povezav med njimi.

Osnovni gradnik matematične metode je dokaz. Ta se začne z majhnim številom aksiomov, nadaljuje pa po strogih pravilih logike.

Pri matematičnem pouku oblikujemo pri dijakih/dijakinjah predvsem osnovne matematične pojme in strukture, različne oblike mišljenja in miselnih procesov, sposobnosti za ustvarjalno dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter omogočamo dijakom/dijakinjam spoznati praktično uporabnost matematike. Bistveni razlog za poučevanje in učenje matematike je njen pomen za razvoj celostne osebnosti dijaka/dijakinje. To smo natančneje opredelili ob ciljih pouka.

Matematika izhaja iz natančno določenih predpostavk in po strogi poti vodi do smiselnih rešitev. Torej matematika ni le zbirka navodil, s katerimi rešimo zastavljene naloge, ampak s svojo vsebino in strukturo dokazovanja vzgaja k natančnosti, urejenosti pri delu in tudi navaja k sistematičnemu mišljenju.

  1. Oblike in načini ocenjevanja
  2. Merila ocenjevanja znanja
  3. Minimalni standardi znanja