Knjižnica

Kralji in knjige imajo veliko moč;

kralji umirajo … (vzhodnjaška modrost)

Učbeniški sklad

Šola ima učbeniški sklad za vse štiri letnike.  V kompletu so samo obvezni učbeniki, brez delovnih zvezkov in priročnikov. Učbeniški komplet je na voljo za vse 4 letnike in za vse dijake, ki ga v roku naročijo.

1. letnik – seznam učbenikov

2. letnik – seznam učbenikov

3. letnik – seznam učbenikov

4. letnik – seznam učbenikov

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO KOMPLETA UČBENIKOV za 1. letnik

Dijaki prevzamejo naročene učbenike zadnji teden avgusta po urniku, ki je objavljen na domači strani šole.

Dijaki lahko zaprosijo za subvencionirano izposojnino. Vloge sprejema  šolska knjižnica in svetovalna delavka.

Če sočasno obiskuje Gimnazijo Šentvid kateri od sorojencev, je eden izmed njih izposojnine oproščen.

Ob zaključku šolskega leta je treba učbenike vrniti. Izgubljene oz. poškodovane je potrebno nadomestiti z novim.

Splošno

Knjižnica Gimnazije Šentvid skrbi za nabavo, obdelavo in izposojo knjižnega in neknjižnega gradiva. Je aktivno vključena v vzgojno-izobraževalni proces in predstavlja informacijsko in kulturno središče gimnazije.

190m2 velik prostor s knjižnimi policami in prostim pristopom nudi uporabnikom  20 000 enot knjižničnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK.

Na voljo so jim:

 • bogata zbirka slovenskega in tujejezičnega leposlovnega gradiva
 • strokovno gradivo
 • izbrani naslovi serijskih publikacij v slovenskem in tujih jezikih
 • svetovanje in pomoč pri iskanju gradiva in informacij
 • učbeniški sklad za vse 4 letnike za vse dijake
 • uporaba računalnikov z dostopom do svetovnega spleta

Dijakom je na voljo čitalnica s 46 sedeži, računalniška mesta z možnostjo tiskanja in skeniranja ter uporaba e-bralnikov.

V okviru KIZ usposabljamo za samostojno uporabo knjižničnega gradiva, kakor tudi pridobivanje, vrednotenje in uporabo informacijskih virov.

Knjižnično informacijska znanja potekajo v računalniški učilnici, kjer dijaki 1. letnika seznanijo z osnovami iskanja gradiva v Cobiss in tudi praktičnimi vajami.

Vključeni smo v projekt Rastem s knjigo.

Dijaki 1. letnika obiščejo SK Šiška. Ob predstavitvi knjižnice in mladinske literature prejmejo knjigo. V letošnjem šolskem letu bo to knjiga Mateje Gomboc Balada o drevesu.

Ob strokovnem delu je knjižnica središče izvenšolskih dejavnosti, kjer se snujejo odmevne šolske prireditve, Letopis šole in Knjiga maturantov.

Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 14.30.

Kontakt: Zora Lovrenčič

e-mail: zora.lovrencic@sentvid.org

Telefon: 01 5000-666

Koristne povezave

Dostop do digitalne knjižnice Slovenije – (http://www.dlib.si)

Dostop do COBISSa

Spletni portal o kakovostni literaturi: https://www.dobreknjige.si/

Knjižnični red

Članstvo

Ob vpisu na Gimnazijo Šentvid postanejo dijaki člani šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni. Člani šolske knjižnice so tudi vsi zaposleni na šoli.

Izposoja, vračilo

Izposoja je možna z dijaško izkaznico. Dijaki si lahko gradivo izposodijo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici.

Roki izposoje

 • knjižno gradivo – 14 dni z možnostjo podaljšanja 7 dni (razen, če je gradivo rezerviral drug uporabnik ali če gre za zelo iskano gradivo)
 • serijske publikacije – do 7 dni
 • mediotečno gradivo (DVDji, video in avdio kasete, CD-ji…) – 3 dni

Vračilo

Do začetka poletnih šolskih počitnic mora biti vrnjeno vse izposojeno gradivo. Dijakom, ki ga niso vrnili, ne izposojamo novega gradiva dokler ne poravnajo vseh obveznosti.

Maturanti vrnejo gradivo do zaključka ustnih izpitov na maturi.

V dogovoru s knjižničarko je možna izposoja gradiva v času počitnic za pripravo na opravljanje:

 • popravnih izpitov
 • jesenskega roka mature
 • za počitniško branje

Izgubljeno ali poškodovano gradivo je potrebno nadomestiti z novim oz. podobnim (dogovor s knjižničarko).

Obnašanje v knjižnici in odnos do knjižničnega gradiva

Od uporabnikov pričakujemo spoštljivo obnašanje, varovanje in skrbno ravnanje z gradivom. Vrnjene knjige morajo biti takšne, kot so si jih izposodili – nepoškodovane in nepopisane.

Knjižnica je namenjena učenju, samostojnemu delu, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov. Da bo to možno se ne pogovarjajte glasno in ne motite ostalih uporabnikov.

Odnašanje knjig iz knjižnice, brez vednosti šolske knjižničarke ni dovoljeno.

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, prav tako je prepovedana uporaba mobilnih telefonov.

Po zaključku dela v čitalnici, vrnete gradivo na svoje mesto in pospravite delovni prostor. 

Uporaba računalnikov

Dijaki imajo možnost uporabe  računalnikov, skenerja, večfunkcijske naprave in e-bralnikov. Uporabljajo jih na način, da ne motijo ostalih. Vse morebitne okvare javijo knjižničarki.

Prednost pri uporabi računalnika imajo dijaki, ki ga uporabljajo  za šolsko delo.

Delovni čas šolske knjižnice

Šolska knjižnica je za uporabnike odprta vsak dan med 8. in 14.30 uro.

Učenje in knjižnica pred zaprtjem zaradi COVID-19

Učbeniški sklad

Cobiss

Knjižnica na daljavo

Rastem s knjigo

Informativni dan