Strokovni aktivi

Športna vzgoja

Aktiv profesorjev športne vzgoje: Slavko Vujin, Bojana Vrščaj Mihelčič, Primož Praprotnik, Nevenka Beba Omerzu, mag. Jaka Fetih, mag. Polona Cesar, Matej Grgurevič (vodja aktiva), Jernej Višnikar (ni na sliki).

Oglejte si profesorje športne vzgoje v akciji (klikni na sliko)

pozdrav iz športne dvorane (klikni na sliko)             in malo košarke (klikni na sliko).

                

UČNI CILJI

UČNA SNOV PO LETNIKIH IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA V SPLOŠNIH ODDELKIH

OPREDELITEV PREDMETA. Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

OBSEG IN STRUKTURA PREDMETA. Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih gimnazije. Namenjeno mu je 420 ur rednega pouka, to je po tri ure pouka tedensko v 1., 2., 3. in 4. letniku. Program je z vidika razvojnih značilnosti in motivacijske strukture mladostnikov vsebinsko, organizacijsko ter metodično zaokrožen v dve šolski obdobji: prvi in drugi letnik, tretji in četrti letnik. Cilji športne vzgoje se uresničujejo tudi na športnih dnevih, športnih popoldnevih in v šoli v naravi.

REDNI POUK. Redni pouk športne vzgoje, ki je obvezen za vse dijake, sestavljata: osnovni program – v prvih dveh letnikih sta mu namenjeni dve tretjini ur, v tretjem in četrtem pa ena tretjina. V osnovnem programu dijaki spopolnijo in nadgradijo temeljna znanja, ki so jih pridobili v osnovni šoli; program izbirnih športov – v prvih dveh letnikih je programu izbirnih športov namenjena ena tretjina ur, v tretjem in četrtem pa dve tretjini. Vadba poteka v okviru rednega pouka, tako da se dijakinje in dijaki vse šolsko leto udeležujejo načrtnega, sistematičnega in kontinuiranega športnovzgojnega procesa. Dijaki izbirajo športne zvrsti v določenem obsegu ur znotraj ponudbe, ki jo pripravi šola. Program oblikujejo športni pedagogi v letnem učnem načrtu. Prilagodijo ga interesom dijakov, možnostim in tradiciji šole, vendar skladno s cilji učnega načrta. Zaradi varnosti in individualizacije v vadbeni skupini ni več kot 20 dijakov. Pri rednem pouku športne vzgoje se dijaki delijo v skupine po spolu. Pri plavanju, smučanju, pohodništvu in kolesarjenju upoštevamo posebna normativna izhodišča.

ŠPORTNI DNEVI. Redni pouk športne vzgoje dopolnjujeta v prvih treh letnikih po dva športna dneva na leto, v zadnjem letniku pa je predviden en športni dan. Ti športni dnevi so obvezni za vse dijake. Prvi športni danje zimski s ponudbo zimskih športov, drugi športni dan je spomladanski s pohodniško vsebino. Športni dnevi so namenjeni predstavitvi drugačnih športnih vsebin, razbremenitvi dijakov in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov, ter povezani z vsebinami različnih predmetov (spomladanski).

DODATNI PROGRAM ŠOLE. Šola ponuja dijakom šolska športna tekmovanja, spoznavne dneve za dijake prvega letnika in zimsko šolo v naravi v kombinaciji s športnimi oddelki. Dijaki se vključujejo v te dejavnosti prostovoljno.
Šolska športna tekmovanja – medrazredna, občinska, državna.

Spoznavni dnevi za dijake prvega letnika– so organizirani v začetku septembra v Bohinju v obliki različnih športnih in družabnih/socialnih vsebin pod vodstvom mag. Polone Cesar ter ob spremstvu razrednika in še enega profesorja spremljevalca na oddelek.

Zimska šola v naravi za dijake  – šola smučanja in teka na smučeh je organizirana v kombinaciji s športnimi oddelki pod vodstvom prof. Primoža Praprotnika.

Podrobnejše informacije glede športnih oddelkov najdete na spodnji povezavi:

http://www.sentvid.org/sportni-oddelki/

Spodaj si oglejte naše vadbene prostore.

Velika telovadnica v športni dvorani
Plesna telovadnica v športni dvorani
Fitnes v športni dvorani
Zunanja igrišča pri športni dvorani
Velika telovadnica v šoli
Mala telovadnica v šoli
Zunanja igrišča pri šoli