Vpisni pogoji

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek), morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ter šoli, ki izvaja programa, najkasneje do 4. marca 2024 predložiti naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
  • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletni strani ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/.

Kandidati oddajo dokazila do 4. 3. 2024 na gimnazijo s športnimi oddelki. Enako naredijo tudi kandidati pri katerih obstaja možnost prenosa prijave v ta program.

Kandidatom bodo najkasneje do 28. 3. 2024 izdana potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2024.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek

V primeru omejitve vpisa v športni oddelek v programu Gimnazija se poleg ostalih meril, ki veljajo za izbor kandidatov v programu gimnazije, dodajo k točkam za učni uspeh, točke glede na športne dosežke, opredeljene s statusi:

 • Status A + 10 točk
 • Status B + 5 točk

Opredelitev športnih dosežkov

V športni oddelek v programu Gimnazija se vpišejo kandidati, ki poleg splošnih izpolnjujejo tudi posebne pogoje (športni dosežki) za vključitev v ta oddelek. Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne zveze določijo status posameznega kandidata športnika.

Kandidati morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov in morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati šola, ki izvaja izobraževalni program, izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

V primeru omejitve vpisa v program se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

Status A

 • vsi kategorizirani športniki v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge: športniki, ki
  • so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
  • so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B

 • individualne športne panoge:
  • športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
  • športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge:
  • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.

Notranja merila za prehajanje v višje letnike

Dijaki športniki ob koncu pouka v tekočem šolskem letu uveljavljajo status športnika na isti vlogi kot ob prvem vpisu. Poleg tega morajo imeti opravljen program za športne oddelke iz preteklega šolskega leta (posebnosti, ki se nanašajo na športno vzgojo) in morajo biti zdravstveno sposobni za nadaljevanje šolanja v športnih oddelkih.

V primerih, ko je bil dijak med šolskim letom dalj časa odsoten od rednega pouka (bolezni, vrhunski športi) ima možnost opravljati predmetne izpite iz predmetov, kjer je bil ob koncu pouka neocenjen. Obveznosti mora opraviti do začetka naslednjega šolskega leta oz. izjemoma do konca septembra.

Določila za prehajanje iz športnih v splošne oddelke in obratno

Prehod iz splošnega v športni oddelek
Vloga za dodelitev interne kategorizacije in dodelitev statusa športnika
Potrdilo o članstvu v športni organizaciji (zajeto na vlogi)
Ocena perspektivnosti, ki jo napiše trener kandidata
Potrdilo zdravnika o zdravstvenem stanju
Obdelani rezultati ŠV-kartona za zadnje šolsko leto

Če se v športnem oddelku (višjih letnikov) pojavi prostor za novega kandidata mora ta izpolnjevati enake pogoje kakor je navedeno pri prvi točki.

Prehod iz športnega v splošni oddelek – prenehanje šolanja v športnem oddelku

Če se dijak-športnik preneha aktivno ukvarjati s športom, preko katerega je pridobil status športnika, potem ob koncu šolskega leta po dogovoru z razrednikom, šolsko psihologinjo ter obema koordinatorjema preide v splošni oddelek z enakim programom.

V primeru daljših zdravstvenih težav ali poškodbe, ki dijaku onemogoča nadaljevanje športne kariere, se izvede enak postopek.

Dijaki, ki ne spoštujejo in upoštevajo zahtev šolanja v športnih oddelkih so preusmerjeni v splošni oddelek.