Strokovni aktivi

Fizika in informatika

Člani aktiva: Nastja Lasič (informatika), Goran Mitrovič (fizika), Edvard Hubat (fizika), Martin Tegelj (laborant za fiziko), Manja Finžgar (vodja aktiva, fizika), Valentina Potočnik (informatika), Matjaž Vuherer (informatika).

Fizika

Fizika je naravoslovna znanost. Je umetnost spoznavanja narave in njenih skrivnosti. Glede na vsakdanje pojave in razvoj je zagotovo med najbolj pomembnimi v življenju. Bogastvo ji daje njena širina, saj poseže na različna znanstvena področja. Za razumevanje tega, kako stvari delujejo, moramo biti sposobni opazovati in razmišljati o svetu okoli nas. 

Eksperimentalne vaje iz fizike

Za podroben program in dodatne dejavnosti pri fiziki, si poglejte spodnjo predstavitev

Učni cilji, merila in kriteriji ocenjevanja pri fiziki

V srednji šoli je program fizike v prvih treh letnikih, po dve šolski uri. V četrtem letniku je fizika izbirni predmet.

Učni načrt za fiziko

Merila ocenjevanja znanja pri fiziki

Informatika

Informatika je vsepovsod okoli nas in se vključuje v vse vidike našega življenja, pa če se tega zavedamo ali ne. Zato je zelo pomembno, da znamo smiselno in učinkovito uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Vendar pa za reševanje realnih problemov v prihodnosti digitalne kompetence žal niso dovolj. Če želimo biti inovativni moramo poznati tudi temelje informatike in računalništva.

Učni cilji, merila in kriteriji ocenjevanja pri informatiki

V gimnaziji je informatika obvezni predmet v 1 letniku. V četrtem letniku je informatika izbirni predmet.

Učni načrt za informatiko

Merila za preverjanje in ocenjevanje znanja

Minimalni standardi

Še nekaj slik iz učilnice.

Predstavitev ITS fizika –  informatika

V okviru  ITS fi – inf ( Interdisciplinarni tematski sklop) v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja povezujemo vsebine fizike in informatike. Del vsebin je namenjen poglabljanju fizikalnih znanj in eksperimentalnemu delu ter učenju programiranja in razvijanja algoritemskega načina reševanja problemov.
Sestavni del učnih vsebin je tudi projektno delo, kjer dijaki v manjših skupinah rešujejo izbrane fizikalne probleme z uporabo LEGO Mindstorm robotov. Pri tem uporabijo osnovna osnovna znanja fizike in informatike.
Osnovni namen ITS je interdisciplinarno povezovanje, spodbujanje timskega dela, učenje reševanja problemov in vodenje projektne dokumentacije. Zastavljeni problemi omogočajo različne možnosti in zahtevnostne nivoje reševanja in tako vzpodbujajo ustvarjalnost in samoiniciativnost.
Vsebine so namenjene predvsem tistim dijakom, ki želijo svoje znanje poglobiti z izbiro izbirnih predmetov fizike in informatike v 4. letniku oziroma nadaljevati študij na naravoslovnih in tehniških fakultetah.