Strokovni aktivi

Angleščina

Aktiv profesorjev angleščine: Alenka Kristl (vodja aktiva), Polona Cimerman, mag. Vital Pirnat, Jana Mlakar,  Jolanda Nered Jerala (ni na sliki)

S klikom na spodnjo sliko si oglejte predstavitev aktivnosti aktiva.

Minimalni standardi znanja

Merila in načini ocenjevanja

POUK ANGLEŠČINE

Angleščina je danes najbolj razširjen mednarodni jezik, ki ga uporablja več tujih kot domačih govorcev, in ki med drugim služi sporazumevanju na področju znanosti, tehnologije, trgovine, letalstva in meddržavnih dogovarjanj.

Znanje angleščine je danes pomembno in potrebno iz več razlogov in vidikov. Omogoča boljše razumevanje sveta, saj je večina poljudnih, književnih in znanstvenih besedil ravno v tem jeziku. Nadalje je to jezik, ki omogoča posamezniku uspešnejšo mobilnost tako na osebni in profesionalni kot tudi na geografski ravni, nenazadnje pa je angleščina jezik najhitreje razvijajočih se komunikacijskih orodij, kot sta svetovni splet in elektronska pošta. Zato je angleščina najbolj razširjen tuji jezik tudi v slovenskih šolah.

Za uspešno vključevanje v svoje ožje in širše družbeno-kulturno okolje in za izpolnitev osebnostne rasti dijaki/dijakinje pri pouku angleščine v gimnazijskem programu razvijajo vseživljenjska znanja in zmožnosti, ki so potrebni za uspešno medkulturno in medjezikovno sporazumevanje, kar jim bo omogočilo uspešno vključevanje v slovensko, evropsko in globalno skupnost narodov in narodnosti. Za ta namen pri pouku angleščine razvijajo:

  • splošno znanje in zmožnosti,
  • ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in
  • sporazumevalno zmožnost.

DEJAVNOSTI

Vsako leto sodelujemo pri obeleževanju Evropskega dneva jezikov.

Za tretje letnike organiziramo šolsko tekmovanje iz angleščine. Najboljši dijaki se udeležijo tekmovanj na regijski in državni ravni.

Dijakom pouk popestrimo z obiskom naravnih govorcev iz ZDA ter Velike Britanije (Cambridge). Tako imajo priložnost aktivne uporabe angleščine v sproščenem vzdušju.

V sodelovanju z ameriško ambasado organiziramo obiske pomembnih osebnosti, ki so nam vsem v velik navdih. Obiskali so nas že Sunita Williams (ameriška astronavtka slovenskega rodu), Randy Bresnik (ameriški astronavt), Rebecca Bresnik (strokovnjakinja za vesoljsko pravo) in Mary Wilson, pevka skupine The Supremes.