Šolski sklad

Namen Šolskega sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (npr.: nakup nadstandardne opreme ali aktivnosti, ki doprinašajo k višji kvaliteti pouka in znanja). Sredstva iz Šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij pri dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

 

Šolski sklad pridobiva finančna in materialna sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Sredstva Šolskega sklada se vodijo na računu zavoda, na kontu Šolskega sklada za vsak podsklad posebej.

 

Podskladi:

  • Sklad šolskih društev
  • Sklad Sveta staršev
  • Solidarnostni sklad

 

Po sklepu Sveta šole starši mesečno prispevajo 7 evrov v Sklad šolskih društev za delovanje šolskih društev in šolsko dijaško organizacijo. Starši lahko še dodatno prispevajo 45 evrov ( v enkratnem znesku oktobra ali v petih obrokih po 9 evrov od oktobra do februarja) v Sklad Sveta staršev. 10% zbranih sredstev v Skladu sveta staršev se nameni za Solidarnostni sklad.

 

Upravni odbor Šolskega sklada v šolskem letu 2023/24:

  • Marjan Vičič (predstavnik staršev, predsednik)
  • Nataša Ajdič (predstavnica staršev)
  • Nataša Muršec (predstavnica staršev)
  • Eva Ravbar (predstavnica šole, podpredsednica)
  • Klemen Kerstein (predstavnik šole)
  • Slavica Kršinar (predstavnica šole)
  • Manca Rombo (predstavnica dijakov)

Predstavitev projektov 2023/24

Pravilnik šolskega sklada