Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o šoli:

NAZIV:   Gimnazija Šentvid

SEDEŽ:   Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid

Matična številka:   5084962000                 Davčna številka:   40605035

Tel.:   01 50 00 660           Fax:   01 50 00 667          E-pošta: gimnazija@sentvid.org

Domača stran:  www.sentvid.org

Odgovorna oseba: Nataša Koprivnikar, ravnateljica

Datum zadnje spremembe kataloga: 5. 1. 2024

Dostopnost kataloga:     na domači strani šole www.sentvid.org

v tajništvu šole

 2.1.  Kratek opis delovnega področja zavoda

Gimnazija Šentvid je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s sklepom Vlade RS o ustanovitvi dne, 22. maja 1997. Šola izhaja iz Državne nižje gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano (1945), nato XII. Gimnazije Ljubljana-Šentvid (1947), V. gimnazije Ljubljana-Šentvid (1958) in Gimnazije Ljubljana-Šentvid (1974). V obdobju usmerjenega izobraževanja se je šola imenovala Srednja šola za elektroniko (in naravoslovje), z uvedbo gimnazijskega programa v slovensko šolstvo je znova postala gimnazija.

Šola izvaja dejavnost splošnega srednjega izobraževanja – programa splošne gimnazije in gimnazije – športni oddelki in druge dejavnosti v skladu s sklepom o ustanovitvi. Opravlja pa tudi druge dejavnosti, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem:

 • raziskovalna in razvojna dejavnost
 • programi izpopolnjevanja v slovenskem in tujih jezikih
 • programi izpopolnjevanja in usposabljanja na pedagoško-andragoškem področju in na področju programa, ki ga šola izvaja
 • programi računalniškega usposabljanja
 • svetovanje o računalniških napravah in programih
 • prevajanje
 • fotokopiranje, drugo razmnoževanje in priprava dokumentov
 • drugo založništvo
 • organiziranje razstav in srečanj
 • umetniško ustvarjanje in uprizarjanje
 • obratovanje objektov za kulturne prireditve in športne prireditve
 • dajanje v najem nepremičnine.

 2.2.  Organigram in odgovorne osebe

Odgovorne osebe:

Ravnateljica:                           Nataša Koprivnikar

Pomočnik ravnatelja:            Tina Terzić

Predsednica Sveta šole:        Helena Lazar

Računovodkinja:                    Irena Jarc

Predsednik Sveta staršev:  Blaž Bilban

 

 3.  Oseba pristojna za posredovanje informacij

Nataša Koprivnikar, ravnateljica

e-pošta: natasa.koprivnikar@sentvid.org

 

 4.  Seznam predpisov in drugih informacij

4.1.  Seznam predpisov z delovnega področja

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI, Zakon o spremembah ZOFVI
 • Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o DR
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o gimnazijah
 • Zakon o upravnih taksah
 • Zakon o maturi
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Uredba o izobešanju zastav RS v vzgojno izobraževalnih zavodih
 • Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
 • Zakon o preprečevanju nasilja v družini
 • Zakon o šolski prehrani
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ
 • Zakon o izvajanju proračuna RS
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

 4.2.  Splošni akti zavoda

 • Akt o ustanovitvi
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Požarni red
 • Katalog informacij javnega značaja
 • Pravila o delovanju šolskega sklada
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
 • Načrt integritete
 • Letni delovni načrt
 • Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta
 • Šolska pravila
 • Hišni red
 • Pravila šolske prehrane
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja
 • Pravilnik o majskih nagradah in pohvalah šole
 • Pravilniki o statusih dijaka športnika/raziskovalca/kulturnika

4.3.  Seznam predlogov predpisov

/

 4.4.  Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (za posamezno šolsko leto)
 • Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (za posamezno šolsko leto)
 • Letno poročilo (za posamezno leto)
 • Finančni načrt (za posamezno leto)

4.5.  Objava in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje

Objavljeno na portalu javnih naročil.

 4.6.  Katalog postopkov oziroma javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

 • Vpis dijakov v 1. letnik
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (iz tujine)
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Prešolanje dijakov na druge šole
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačilne razrede

4.7.  Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga zavod

 • Centralna evidenca udeležencev v vzgoji in izobraževanju

 4.8.  Seznam drugih evidenc, s katerimi razpolaga zavod

 • Dijaki po oddelkih in letnikih
 • Seznam zaposlenih

 4.9.  Seznam drugih informacij pomembnih za javnost

 • Publikacija šole
 • Letopis – Šolska kronika

 

 5.  Dostopnost kataloga informacij javnega značaja

 • na domači strani šole: sentvid.org
 • v tajništvu šole: Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98, Ljubljana Šentvid med 8. in 12. uro

stroškovnik: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

 

 6.  Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Informacije ob vpisu (število vpisanih dijakov, meje ob vpisu)