Pravila šolske prehrane

I. UVODNA DOLOČILA
Šola s pravili šolske prehrane opredeli:
Uporabnike šolske prehrane (v nadaljevanju: uporabniki)
Obveznosti uporabnikov šolske prehrane
Dejavnosti, povezane s prehrano

II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
Šolska prehrana
Organizacija šolske prehrane

III. OBVEŠČANJE UČENCEV IN STARŠEV
Vsebina obveščanja
Način obveščanja

IV. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO TER ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA
Prijava
Preklic prijave in odjava prehrane
Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom
Plačilo polne cene obroka

V. CENA IN PLAČILO ZA ŠOLSKO PREHRANO
Cena malice
Plačevanje prehrane
Ukrepi zaradi neplačevanja

VI. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Upravičenci do subvencionirane šolske prehrane

VII. EVIDENTIRANJE IN NADZOR
Evidenca šolske prehrane

VIII. SPREMLJANJE IN NADZOR
Dostop in posredovanje podatkov

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Končne določbe

I. UVODNA DOLOČILA

 1. Šola s pravili šolske prehrane opredeli:
  – organizacijo šolske prehrane,
  – obveščanje dijakov in staršev,
  – prijavo na šolsko prehrano ter čas in način odjave posameznega obroka,
  – ceno in plačilo šolske prehrane,
  – subvencioniranje šolske prehrane,
  – postopek dodeljevanja subvencij,
  – postopke evidentiranja obrokov šolske prehrane.
 2. Uporabniki šolske prehrane (v nadaljevanju: uporabniki) so:
  – dijaki gimnazije Šentvid,
  – drugi, če tako odloči Svet šole.
 3. Obveznosti uporabnikov šolske prehrane
  – S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost uporabnikov šolske prehrane, da bodo:
  – spoštovali pravila šolske prehrane in urnik,
  – redno poravnali stroške za malico,
  – pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane,
  – šoli takoj sporočili vsako spremembo podatkov o dijaku, prijavljenem na šolsko malico.

Dejavnosti, povezane s prehrano

 1. Šola v letnem delovnem načrtu opredeli prostor, določen za šolsko prehrano, razpored in način razdeljevanja posameznih obrokov.
  II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
 2. Šola na podlagi naročil za dijake organizira šolsko malico.

Druge oblike prehrane

Šola ponudi vegetarijansko malico, pri čemer se dijaku zagotovita enaka cena in velikost obroka, kot je določeno pri malicah, ki vsebujejo meso.

 1. Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti šole, v skladu s šolskim koledarjem.

II. OBVEŠČANJE DIJAKOV IN STARŠEV

Šola seznanja starše in dijake z organizacijo šolske prehrane na način, ki jim zagotavlja razumljivost, pravočasnost in dostopnost do informacij.

Vsebina obveščanja

 1. Šola seznani starše in dijake:
  – z organizacijo šolske prehrane,
  – s pravili šolske prehrane,
  – z dolžnostmi staršev in dijakov po prijavi na šolsko prehrano,
  s subvencioniranjem prehrane,
  – z načinom in postopki uveljavljanja subvencij.

Šola mora o vsakršni spremembi cene šolske malice obvezno obvestiti starše.

IV. PRIJAVA NA ŠOLSKA PREHRANO TER ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

Prijava

 1. Za prijavo na šolsko prehrano je potrebno izpolniti obrazec, ki je na voljo v tajništvu šole.

Preklic prijave in odjava prehrane

 1. Za trajen preklic in odjavo od šolske prehrane je potrebno izpolniti obrazec, ki je na voljo v tajništvu šole.
  Odjava bo upoštevana najkasneje v treh delovnih dneh.

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

 1. Dijaki ali straši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok elektronsko. To so dolžni storiti pravočasno.
  Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure.
  Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. Profesorji, ki so koordinatorji tekmovanj oz. srečanj, sezname udeležencev vsaj dva dni pred odsotnostjo posredujejo koordinatorju šolske prehrane.

Plačilo malice

Šolska prehrana se obračunava na rednem mesečnem plačilnem nalogu za pretekli mesec.

Subvencionirana cena malice

 1. Praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta minister s sklepom določi ceno subvencionirane tople malice za dijake srednjih šol.
  Plačevanje prehrane
 2. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na plačilnih nalogih.
  Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s plačilnim nalogom, ki jim ga šola posreduje praviloma do 15. v mesecu.

Ukrepi zaradi neplačevanja

 1. V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se lahko dijaku začasno onemogoči prejemanje šolske malice do plačila zaostalih obveznosti.
  Pred tem se vroči staršem obvestilo in opomin.
  Šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži ustrezne postopke. Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna:
  koordinator šolske prehrane in
  računovodstvo.

V. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Upravičenost do polne subvencije za malico

 1. Polno subvencijo za malico lahko uveljavljajo starši ali skrbniki dijakov (v nadaljevanju: starši), ki zaradi socialnega položaja malice ne zmorejo plačati.
  Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Oddajanje vlog za subvencijo zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014.

VII. EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV

Evidenca šolske prehrane

 1. Šola vodi evidenco prijavljenih učencev na šolsko prehrano, ki obsega potrebne osebne podatke za vsakega dijaka, število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

VIII. SPREMLJANJE IN NADZOR

Dostop in posredovanje podatkov

 1. Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le:
  s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.
  Šola lahko posreduje ime in priimek prijavljenih učencev:
  drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oziroma
  zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov.

Centralna evidenca

 1. Šola ima preko centralne evidence, v skladu z navodili pristojnega ministrstva, dostop do podatkov, kateri dijaki so upravičeni do subvencije za toplo malico,.

Varstvo podatkov

 1. Podatki iz evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe izvrševanja Zakona o šolski prehrani in
  varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
  Šola obdeluje podatke iz svoje evidence in centralne evidence za namen:
  – izvajanja Zakona o šolski prehrani in
  – zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem.
  Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta dijakov in staršev ni razvidna.
 2. Koordinator šolske prehrane vodi dnevno evidenco prijav in odjav na šolsko prehrano. Za pretekli mesec mora v računovodstvo do 5. V mesecu posredovati podatke, ki so potrebni za obračun stroškov na plačilnih nalogih.

Notranje spremljanje

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev o šolski prehrani in dejavnostih, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Končne določbe

 1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na Svetu šole.