Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev fizike in informatike

Aktiv profesorjev fizike in informatike: Nastja Lasič (informatika), Goran Mitrovič (fizika), Edvard Hubat (fizika), Martin Tegelj (laborant za fiziko), Manja Ščetinec (vodja aktiva, fizika), Valerija Potočnik (informatika).

Za predstavitev fizike kliknite na spodnjo sliko.

 

Eksperimentalne vaje iz fizike

Prvi letnik:
1. vaja: Uvod v merjenja
2. vaja: Pospešeno gibanje telesa
3. vaja: Sila vzgona
4. vaja: Merjenje hidrostatičnega in zračnega tlaka
5. vaja: Gibalna količina

Drugi letnik:
1. vaja: Odboj in lom svetlobe
2. vaja: Boylov zakon
3. vaja: Merjenje specifične toplote kovine
4. vaja: Nihajni čas nitnega nihala
5. vaja: Stoječe valovanje na vrvi

Tretji letnik:
1.vaja: Merilnik naboja
2.vaja: Delilnik napetosti
3.vaja: Karakteristiki upornika in žarnice
4.vaja: Merjenje gostote magnetnega polja
5.vaja: Interferenca po uklonu svetlobe na uklonski mrežici in polarizacija

Četrti letnik (izbirni predmet):
Vaja: Absorpcija žarkov gama
Vaja: Analiza črtastega spektra plina s spektroskopom na prizmo
Vaja: Določitev Boltzmannove konstante
Vaja: Dušeno, vsiljeno, in nedušeno nihanje električnega nihajnega kroga
Vaja: Energijski zakon
Vaja: Fotoefekt
Vaja: Hitrost elektromagnetnega valovanja
Vaja: Hitrost zvoka v zraku
Vaja: Joulovo vreteno
Vaja: Karakteristike nelinearnih elementov
Vaja: Merjenje izparilne in talilne toplote
Vaja: Merjenje notranjega upora virov napetosti
Vaja: Polarizacija svetlobe s filtri
Vaja: Poskus z mikrovalovi
Vaja: Poskus z vijačno vzmetjo
Vaja: Ravno in konkavno zrcalo
Vaja: Resonanca
Vaja: Toplotni stroj in toplotna črpalka na polprevodniško termoelektrično baterijo
Vaja: Uklon bele svetlobe na uklonski mrežici

Učni cilji, merila in kriteriji ocenjevanja

Učni načrt za fiziko

Učni načrt za informatiko

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI INFORMATIKI

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI INFORMATIKI za 1. letnik