Strokovni aktivi

Učni cilji pri matematiki

CILJI PREDMETA

1. SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Z vsebinami predmeta ter z ustreznimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela naj učenci pridobijo:

 • temeljna znanja matematike in osnovo tistih znanj, ki jih potrebujejo za razumevanje drugih predmetov (fizika, kemija ipd.) in uspešno nadaljevanje izobraževanja;
 • sistematičnost, vztrajnost, natančnost in urejenost pri delu;
 • delovne navade za samostojno učenje, ustvarjalnost in samozavest;
 • računsko spretnost, občutek za števila, oceno in presojo dobljenih rezultatov (interpretacija rezultatov);
 • matematično mišljenje, zmožnosti posploševanja in dokazovanja;
 • občutek za uporabnost matematike in spoznanje, da je matematika jezik za opisovanje, izražanje in reševanje fizikalnih, tehničnih, naravoslovnih in družboslovnih problemov;
 • sposobnosti za jasno argumentirano izražanje misli – tudi za potrebe javnega nastopanja;

Ob pomoči vsebin predmeta ter ustreznih metod in oblik vzgojno-izobraževalnega dela naj učenci razvijejo tudi:

 • sposobnost za natančno, parcialno (v okviru predmeta) in globalno komuniciranje;
 • odgovornost in osebnosti
 • kooperativno in timsko delo (reševanje problemov v skupinah);
 • sposobnost za samostojno delo in reševanje individualnih problemov.

2. OPERATIVNI CILJI PREDMETA IN VSEBINE

Operativni cilji so vedenja, h katerim težimo in bi jih želeli v čim večji meri doseči.To so praviloma cilji višjih stopenj. Verjetno vsi dijaki ne bodo dosegli enako zahtevnih ravni ciljev. To je odvisno od zanimanja in sposobnosti dijakov.

S standardi znanja so opredeljena tista znanja, prek katerih naj bi dijaki usvojili temeljne operativne cilje. To so tiste spretnosti in vedenja, ki naj bi jih v največji možni meri usvojil vsak dijak.

Za ogled učnih ciljev pri matematiki kliknite:

Učni cilji za 1. letnik

Učni cilji za 2. letnik

Učni cilji za 3. letnik

Učni cilji za 4. letnik