Projekti

Naravoslovna in matematična pismenost, spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov

Akronim projekta: NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Trajanje projekta: 4. 11. 2016 – 30. 6. 2022

Projekt Evropske unije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo vključuje različne konzorcijske partnerje z ZRŠŠ, fakultet in Vzgojno izobraževalnih zavodov in v projekt smo se vključili leta 2017 kot implementacijska šola. Smo ena od tistih srednjih šol, ki se je odločila strateško delovati in razvijati ter preizkušati didaktične pristope in strategije z nalogami v praksi.
Oblikovali smo projektno skupino v kateri sodelujemo: Jaka Erker (ravnatelj, matematika), Mojca Logonder (vodja, kritično mišljenje), Vlasta Brvar (biologija, odnos do naravoslovja), Klavdija Mele (sodelovalno timsko delo), Nastja Lasič (tehnologija in interaktivnost), Niko Kastelič (fizika, naravoslovna pismenost), Blaž Ivanuša (matematika, reševanje avtentičnih problemov), Klavidja Erhartič (matematična pismenost), Sergeja Sluga (kemija, naravoslovna pismenost) in Tone Prus (matematična in finančna pismenost). Okvirna delitev nalog ne determinira posameznih dejavnosti v projektu na šoli ampak izkazuje le osnovno delitev področij, saj smo v projektni delovni skupini pravzaprav vsi zadolženi za spodbujanje naravoslovno matematične pismenosti, kritičnega mišljenja in sodelovalnega timskega dela.
Resneje smo na uresničevanju ciljev projekta začeli delati v šolskem letu 2017/18 z rednimi mesečnimi sestanki in delitvijo delovnih nalog. Seznanili smo se z cilji in predvidenimi rezultati projekta, sestavo šolskega projektnega tima in drugih vključenih konzorcijskih partnerjev ter vsebinskimi informacijami iz prijavnice projekta ter z njegovim predvidenim trajanjem. Med predvidenimi aktivnostmi je v prvi fazi prisotno predvsem izobraževanje o spodbujanju motivacije za naravoslovje in matematiko in tako smo se seznanili z literaturo in novostmi na tem področju preko webinarjev ZRŠŠ. Ker je bilo na prvih seminarjih izpostavljeno, da je učenje matematike in naravoslovja v glavah dijakov pogosto povezano s strahovi in tesnobo pred izkazovanjem znanja s teh predmetnih področij, smo na Gimnaziji Šentvid za zainteressirane dijake jeseni 2017 organizirali predavanje o stresu dr. Mateja Tuška s Fakultete za šport, ki se strokovno ukvarja s tem področjem in štiri delavnice za zmanjševanje strahu, stresa in testne anksioznosti (več o tem si lahko preberete na povezavi Delavnice za zmanjševanje stresa).
Do konca leta 2017 bomo na vseh impementacijskih šolah izvedli tudi analizo stanja naravoslovno – matematične pismenosti z enotnim instrumentarijem in se usklajevali z drugimi šolami s podobnim izobraževalnim programom (sodelovalno timsko delo znotraj VIZ in med VIZ) in vključevali v svoje delo predvsem tiste aktivnosti, ki jih na Gimnaziji Šentvid že izvajamo, s poudarki na večjem interesu in kritičnosti do pridobljenih informacij pri dijakih. Razvijali bomo predvsem veščine kritičnega argumentiranja (v okviru debatnega kluba in podjetniškega krožka ter pri pouku) in pri različnih predmetih pozornost namenili etičnemu in odgovornemu raziskovanju in razvijanju inovacij ter podjetnosti. Na področju znanstvenega raziskovanja in prikazovanja rezultatov bomo več pozornosti namenili analiziranju, utemeljevanju in učinkovitemu sporočanju svojih zamisli in rezultatov , kar je ena od bistvenih sestavin naravoslovno – matematične pismenosti.

Pripravila: Mojca Logonder

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posodobitev gimnazijskih programov

Projekt »Posodobitev gimnazijskih programov« je večletni projekt, predvidoma bo trajal do leta 2013. Na naši gimnaziji sodelujemo v projektu od začetka, torej od šolskega leta 2008/09 dalje.  Zelo delovni smo bili tudi v letu 2010/11.

Za več informacij o projektu klikni sem.

Informacije o sodelovanju v projektu v š. l. 2011/12 si oglejte tukaj.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gimnazija Šentvid je vključena v evropske projekte.

Informacije so dosegljive na povezavi http://www.selpraf.eu/