Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost

                         

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Kratek opis operacije:

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 

Potek projekta na Gimnaziji Šentvid

Akronim projekta: NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Trajanje projekta: 4.11.2016 – 30.6.2022

Projekt vključuje različne konzorcijske partnerje: ZRŠŠ, fakultete in vzgojno izobraževalne zavode po celotni vertikali izobraževanja – od vrtcev do fakultet. V projekt smo se vključili leta 2017 kot implementacijska šola. Smo ena od tistih srednjih šol, ki se je odločila razvijati ter preizkušati didaktične pristope in razvijati svoje strategije z nalogami za krepitev matematičnih, naravoslovnih in digitalnih kompetenc v praksi.

Oblikovali smo projektno skupino v kateri sodelujemo: Jaka Erker, Mojca Logonder, Vlasta Brvar, Klavdija Mele, Nastja Lasič, Niko Kastelič, Blaž Ivanuša, Klavdija Erhartič, Sergeja Sluga, Eva Jeler Fegeš, Alenka Dragoš, Klara Repovž in Tone Prus. V projektnem timu smo vsi zadolženi za spodbujanje naravoslovno matematične pismenosti, kritičnega mišljenja, sodelovalnega timskega dela, odnosa do naravoslovja in matematike ter reševanja problemov.

Resneje smo na uresničevanju ciljev projekta začeli delati v šolskem letu 2017/18 z rednimi mesečnimi sestanki in delitvijo delovnih nalog. Seznanili smo se s cilji in predvidenimi rezultati projekta. Ker je bilo v prvi fazi prisotno predvsem izobraževanje o spodbujanju motivacije za naravoslovje in matematiko,  smo se seznanjali z literaturo in novostmi na tem področju preko webinarjev ZRŠŠ. 2017 smo na vseh impementacijskih šolah izvedli tudi analizo stanja naravoslovno – matematične pismenosti z enotnim instrumentarijem in se usklajevali z drugimi šolami s podobnim izobraževalnim programom (sodelovalno timsko delo znotraj VIZ in med VIZ) in vključevali v svoje delo in nadgradili predvsem tiste aktivnosti, ki jih na Gimnaziji Šentvid že izvajamo, dodajali pa tudi nove, s poudarki na večjem interesu in kritičnosti do pridobljenih informacij pri dijakih. Razvijali smo veščine kritičnega argumentiranja ter pri pouku spodbujali cilje, povezane z vsebino projekta. Uvedli smo matematične tabore za spodbujanje interesa za matematiko in učne ure matematike, pri katerih naši dijaki poučujejo matematiko pri osnovnošolcih ali preverjajo njihovo razumevanje oz. znanje matematike, v sodelovanju z OŠ Šentvid. Pri različnih predmetih smo na področju znanstvenega raziskovanja in prikazovanja rezultatov več pozornosti namenili analiziranju, utemeljevanju in učinkovitemu sporočanju svojih zamisli in rezultatov , kar je ena od bistvenih sestavin naravoslovno – matematične pismenosti. V letu 2018/19 smo pozornost posvetili predvsem prvemu gradniku naravoslovne in matematične pismenosti, ga natančneje opredelili za starostno stopnjo izobraževanja, na kateri delamo in sestavljali ter preizkušali različne učne naloge za krepitev teh kompetenc. Ker smo člani projektne skupine zadolženi, da svoja spoznanja delimo s sodelavci na strokovnih aktivih in s celotnim učiteljskim zborom, je prof. Nastja Lasič, ki se je udeležila seminarja za spodbujanje digitalnih kompetenc svoja spoznanja prestavila vsem sodelavcem. Na rednih mesečnih sestankih smo izmenjevali svoje poglede na napredek v projektu in se udeležili več usposabljanj. Preizkušene primere za krepitev naravoslovnih in matematičnih kompetenc smo na predpisanih predlogah kot povratne informacije posredovali avtorjem nalog ali pa smo glede na potrebe naših predmetov in medpredmetnih povezav kreirali svoje in jih prav tako delili v spletni učilnici NA-MA POTI z vsemi drugimi vzgojno izobraževalnimi zavodi, ki so se vključili v ta projekt.

Pripravila: Mojca Logonder, vodja projektnega tima NA-MA POTI na Gimnaziji v Ljubljani (IVIZ v projektu NA-MA POTI, številka konzorcijskega partnerja 82)

Za poročilo o delu v letu 2019 kliknite tukaj.

Za poročilo o delu v letu 2018 kliknite tukaj.