Šolska malica

Obvestila in pojasnila glede šolske prehrane

  1. Tudi šolskem letu 2017/18 poteka začasna odjave šolske malice elektronsko, preko strežnika Lopolis. Povezava za odjavo se nahaja na dnu naše domače strani.  Dostop  do strežnika omogoči geslo, ki so ga dijaki višjih letnikov prejeli v preteklih letih, prvošolci pa ga dobijo prvi teden v mesecu septembru. Prvošolci hkrati prejmejo tudi brezkontaktne kartice oziroma dijaške izkaznice za elektronsko evidentiranje tople malice.
    Začasna odjava obroka za naslednji dan je možna do 9. ure, vsak delovni dan v tednu.
  2. Za trajno prijavo ali odjavo od šolske prehrane je potrebno v tajništvu gimnazije oddati ustrezen obrazec. Obrazce lahko dobite v tajništvu ali s klikom na PREHRANA PRIJAVA za 2., 3. in 4. letnikPREHRANA PRIJAVA za 1. letnik oziroma PREHRANA ODJAVA.
    Dijaki lahko realizacijo tople malice spremljajo na strežniku Lopolis. V primeru, da je bil prevzem obroka  na delilnem mestu potrjen, na strežniku pa realizacija ni zabeležena, je potrebno napako sporočiti z elektronsko pošto, na naslov  maja.polak@sentvid.org . Pravočasno obveščanje  o nastalih napakah bo preprečilo nepravilnosti pri obračunu šolske malice.
  3. V skladu z obstoječo zakonodajo šole nimajo več pristojnosti pri izdajanju sklepov o dodatnih subvencijah za šolsko prehrano. Dijaki oz. njihovi starši bodo vloge oddali na pristojnih centrih za socialno delo.

S klikom na Pravila šolske prehrane si lahko ogledate tudi ta pravila.

SUBVENCIJA ZA MALICO – velja od 1. 2. 2013

Področje šolske prehrane ureja Zakona o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki velja od 1. 2. 2013. V skladu z določili 25. in 26. člena zakona  lahko starši pri šolski  prehrani uveljavljajo subvencijo, ki znaša 100 %, 70 % ali 40 % polne cene malice.

Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne tople malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto plače v RS.

Do delne,  70 % subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih je povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 42 % in ne presega 53 % neto plače v RS.

Do delne,  40 % subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih je povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 53 %, vendar ne presega 64 % neto plače v RS.

Dijaki, ki še nimajo priznane subvencije do malice in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, morajo pri pristojnem  centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice.
Šola bo podatke o subvencijah povzela iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

ravnatelj: mag. Jaka Erker